Scroll to top

Carieră

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru postul de administator

Rezultatul selectiei dosarelor pentru postul de administrator – Afișat pe data de 25.04.2024, ora 12.00

Rezultatul probei scrise pentru postul de administrator – Afișat pe data de 08.05.2024, ora 12.00

Rezultatul probei de interviu pentru postul de administrator – Afișat pe data de 09.05.2024, ora 12.00

Raportul final al concursului pentru postul de administrator – Afișat pe data de 13.05.2024, ora 13.00

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru postul de Inspector de specialitate I.

ANUNŢ CONCURS

Loc de muncă vacant: Administrator I

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI:

 • Administrator I

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compatimentul pentru administrarea partrimoniului și centre de agrement – Centrul de Agrement Zăbala

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

 • Administrator I – Centrul de Agrement Zăbala

 

 • nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă: minim. 3 ani

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2024, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 8 mai 2024, ora 09.00: proba scrisă;
 • 10 mai 2024, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 11.04.2024
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 24.04.2024, ora 16.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs        25.04.2024, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.04.2024, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 26.04.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.04.2024, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 08.05.2024, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 08.05.2024, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.05.2024, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.05.2024, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 10.05.2024, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.05.2024, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.05.2024, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.05.2024, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 14.05.2024, ora 15.00

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului :

 • Face propuneri privind dotările și amenajările taberei
 • Răspunde de respectarea normelor igienico – saniatre, normelor SSM, SU de către personalul bucătar al taberei, precum și de curățenia din tabără și din jurul acestuia
 • Are obligația de a răspunde de integritatea taberei astfel încât, în afara persoanelor cazate să nu aibă acces nimeni în tabără
 • În cazul sosirii grupurilor să-I întâmpine, să ghideze spre locul de repartizare și control al taberei
 • Întocmește referat de necesitate pe care înaintează către directorul ȘPAM Sf.Gheorghe
 • Se interzice cu desăvârșire acordarea de locuri, găzduire sau primiri în incinta taberei a altor persoane decât ocupanții seriei respective
 • Răspunde de păstrarea bunurilor mobile și imobile și de inventarul instituției pe care îl repartizează și a căror evidență o ține
 • Rezolvă prin consultare cu conducerea unității, toate problemele ce revin sectorului administrativ- gospodăresc
 • Coordonarea și supravegherea activității de revizie a utilajelor și instalațiilor aflate în dotarea punctului de lucru
 • Repartizarea sarcinilor și responsabilităților pentru personalul din cadrul punctului de lucru
 • Duce la îndeplinire  instrucțiunile managerului
 • Respectarea prevederilor Regulamentului Intern, Normelor de protecție și sănătatea muncii, respectiv normele PSI

  

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 • la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator (M), la Centrul de Agrement Zăbala, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 

–  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

–  Regulamentul intern al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;

LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;

–  LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;

LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;

 

Formularul de înscriere  se poate descărca aici>>>>>>>>>

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Loc de muncă vacant: Inspector de specialitate I.

A N U N Ț

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, P-ța Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI:

 • 1 post Inspector de specialitate I – Serviciul de educație nonformală și formare profesională a adulților

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

 • Inspector de specialitate I – Serviciul de educație nonformală și formare profesională a adulților

 

–  studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni studii superioare

   – experiență în elaborarea și implementarea proiectelor de finanțate din fonduri europene nerambursabile

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2024, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 aprilie 2024, ora 09.00: proba scrisă;
 • 24 aprilie 2024, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 01.04.2024
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 12.04.2024, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs        15.04.2024, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.04.2024, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 16.04.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.04.2024, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 22.04.2024, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 22.04.2024, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 23.04.2024, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.04.2024, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 24.04.2024, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 24.04.2024, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 25.04.2024, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.04.2024, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 26.04.2024, ora 14.00

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului :

 • Elaborează proiecte de finanțare care sunt axate pe strategia de dezvoltare a județului
 • Asigură și răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de superiorii ierarhici în termenele stabilite de aceștia.
 • Verifică și avizează din punct de vedere tehnic rapoartele proiectelor finanțate, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor
 • Realizează activități specifice de monitorizare a proiectelor finanțate
 • Monitorizează modul de implementare și realizare a indicatorilor proiectelor și propune măsuri pentru derularea corespunzătoare a acestora.
 • Verifică corelarea datelor din rapoartele tehnice și cele financiare pentru proiectele finanțate
 • Se asigură că proiectele sunt implementate în mod corespunzător,  prin verificări pe teren la locul proiectului (vizite de monitorizare), inclusiv prin verificarea conformității documentelor justificative care însoțesc rapoartele tehnice de progres intermediare și finale.
 • Propune și implementează instrumente specifice, pentru realizarea corespunzătoare a activităţilor de monitorizare şi evaluare a proiectelor finanțate.
 • Participă la etapele de evaluare a proiectelor depuse
 • Elaborează documente specifice derulării activităților
 • Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor
 • Colaborează cu terții abilitați în controlul și monitorizarea proiectelor finanțate și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative despre proiecte etc..
 • cercetarea și identificarea continuă a nevoilor culturale şi de formare profesională a diferitelor grupuri ţintă
 • planificarea fiecărui program în colaborare cu șeful de serviciu responsabil pentru activitate
 • menținerea legăturii cu compartimentul economic și financiar în vederea pregătirii, organizării și realizării programului/proiectului, respectiv întocmirea raportului despre aceasta;
 • participarea periodică la întâlniri de specialitate şi cursuri de perfecţionare în domeniu,
 • manifestarea unui interes continuu pentru menţinerea competenţei la nivelul solicitat de post.
 • colaborarea constantă  cu directorul instituţiei, și cu șeful ierarhic superior;
 • îndeplinirea sarcinilor încredinţate de conducătorul instituţiei, în funcţie de strategia de organizare,dar şi de situaţiile speciale care impun schimbări de program şi muncă suplimentară.
 • promovarea imaginii instituţiei în judeţ, în ţară şi străinătate.
 • întocmirea rapoartelor de activitate și statistici aferente activității

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 • la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate I – Serviciul de educație nonformală și formare profesională a adulților

 

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
 • Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2020privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2022privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
 • Ordonanță de Urgență nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă

Formularul de înscriere  poate fi descărcat de pe acest link >>>>> 

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru posturile Inspector de specialitate debutant și referent II. (fotograf)

ANUNŢ CONCURS

Locuri de muncă vacante: Inspector de specialitate debutant și referent II. (fotograf)

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea art. IV, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTURILOR:

 • 1 post de Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe

PERIOADA: nedeterminată

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

 

 • 0,5 post de Referent II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (fotograf)

NUMĂRUL POSTURILOR: 0.5 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe

PERIOADA: nedeterminată

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – experientă în domeniul relațiilor publice

 • Referent II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (fotograf)

–  Studii: studii medii cu diplomă de bacalaureat

– vechime în muncă: minimum 6 luni

– aplicantul va trebui să facă dovada aptitudinilor sale în domeniul fotografiei prin prezentarea unui portofoliu de lucrări.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 •  3 noiembrie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13 noiembrie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 15 noiembrie 2023, ora 09.00: proba interviu – Inspector de specialitate deb.
 • 16 noiembrie 2023, ora 09.00: proba interviu – Referent II.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 20.10.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 03.11.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs        06.11.2023, ora 12.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.11.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 07.11.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.11.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 13.11.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 13.11.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 14.11.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.11.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului – Inspector de specialitate deb. 15.11.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului – Inspector de specialitate deb. 15.11.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului – Inspector de specialitate deb. 16.11.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor – Inspector de specialitate deb. 17.11.2023, ora 12.00
15. Susţinerea interviului – Referent II. 16.11.2023, ora 09.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului – Referent II. 16.11.2023, ora 14.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului – Referent II. 17.11.2023, ora 14.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor – Referent II. 20.11.2023, ora 12.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 21.11.2023, ora 15.00

 

 • Atribuțiile prevăzute în fișa postului : Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)
 • Monitorizează modalitatea de cheltuire a bugetului de PR pentru Școala Populară de Arte și Meserii, Centrul de agrement Comandău și Centrul de Educație a Adulților Arcuș în colaborare cu compartiment financiar
 • Implementează strategia de comunicare agreată cu managementul instituției si măsoară eficiența activitații de PR.
 • Editeaza comunicate de presă, prezentări ale instituției și a punctelor de lucru, articole pentru website, newsletter etc.
 • Comanda materiale promoționale pentru diverse evenimente.
 • Elaboreaza instrumente si modalitati de monitorizare a imaginii instituției in comunitate (chestionare, sondaje etc.).
 • realizarea, folosirea și actualizarea permanentă a manualului de identitate vizuală al instituției, și facilitarea respectării acestuia de către ceilalți angajați
 • Supervizează producţia de reclame şi stabileşte canalele de comunicare;
 • Selectează şi coordonează implicarea agenţiilor în procesul de promovare;
 • Monitorizează şi actualizează site-ul instituţiei Şcolii Populare de Arte şi Meserii, precum şi pagina de Facebook și Instagram
 • Monitorizează şi actualizează site-ul centrelor de agrement, unităților de cazare din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe.
 • Coordinează şi supervizează planul de media a Instituţiei;
 • Răspunde de relația cu mass-media
 • Stabilește contacte în răndul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora
 • Supervizează din partea instituției orice inițiativă de promovare a imaginii instituției, inclusiv în cadrul unor parteneriate, colaborări cu alte instituții, organizații;
 • Elaborează începutul anului Planul Annual de Relații Publice
 • Promovează în cadrul școlilor, profesorilor și copiilor/tinerilor facilitățile de care beneficiază: tabere, excursii și expediții școlare organizate de ȘPAM în spațiile proprii.
 • Se deplasează la clienții potențiali și la partenerii instituției.
 • Conlucrează cu personalul educativ pentru realizarea programelor de activități pentru elevi/tineri
 • Studiază și folosește canalele cele mai eficiente (offline și online) în promovarea serviciilor de cazare,
 • Editează materiale promoționale (imagini, filme video) cu tehnologia actuală și le postează în mod regulat pe rețelele de socializare relevante
 • Organizează, derulează programe de timp liber pentru grupul țintă.
 • Conlucrează direct cu grupurile din școli sau alte grupuri organizate la locul cazării în asigurarea celor mai bune condiții de petrecere a timpului liber.
 • Elaborează rapoarte lunare și anuale despre rezultatele activității de relații publice.
 • Execută sarcini ce țin de buna funcționare a centrelor de agrementă, unităților de cazare din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe.

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare: III, Secțiunea a 3-a-Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent, art.10-11, Secțiunea a 4-a-Alte obligaţii ale angajatorilor, art.12-15, Cap.IV-Obligaţiile lucrătorilor, art.22-23, Cap.VI, Secțiunea 1-Evenimente și Secțiunea a 2-a- Accidente de muncă, art.26-32;.
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a -Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului, art.19-22;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 • LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

 • Atribuțiile prevăzute în fișa postului : Referent II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (fotograf)

 

– muncă de teren: culegerea, înregistrarea, prelucrarea şi arhivarea fotografiilor si inregitrărilor video din cadrul SPAM

– digitalizarea acestor materiale (fotografii, filme, material audio, documente);

– prelucrarea şi sistematizarea acestor materiale în baza de date a instituţiei

– multiplicarea, la cerere,  a acestor materiale;

– realizarea și/sau difuzarea de spoturi de promovare, scurtmetraje și filme documentare (etnografice / antropologice, observaţionale, documentare-portret, etc.), respectiv materiale audio, din toate domeniile culturale;

– documentarea audio-vizuală a proiectelor şi programelor organizate de către SPAM sau în care instituţia este implicată în calitate de partener

– participarea la cursuri de perfecţionare  şi la orice tip de manifestare în care se poate acumula   experienţă în domeniu;

– colaborarea constantă  cu directorul instituţiei, cu șefii de birou, cu responsabilii de programe;

– rezolvarea problemelor neprevăzute care survin în activitatea instituţiei, probleme care nu ţin strict de specializarea sa, dar care se impun a fi rezolvate în echipă;

– îndeplinirea sarcinilor încredinţate de conducătorul instituţiei, în funcţie de strategia de organizare,  dar şi de situaţiile speciale care impun schimbări de program şi muncă suplimentară, în limitele legislației în vigoare

 • promovarea imaginii instituţiei în judeţ, în ţară şi străinătate.

– întocmirea raporturilor de activitate și statistici aferente activității

– păstrarea și utilizarea conform normelor a aparaturii date în dotarea locului de muncă

– respectarea prevederilor Regulamentului Intern, Normelor de protecție și sănătatea muncii,

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Referent II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (fotograf)

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
 • Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe: III. Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității (art. 11-art. 15), VI. Drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților (art. 36-art. 68), IX. Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile, X. Reguli referitoare la procedura disciplinară (art. 77-art. 80)
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 • LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

DOCUMENTE PENTRU DESCĂRCARE:

Fișa postului pentru postul de referent II. (fotograf)

Fișa postului pentru inspector de specialitate debutant (relații publice)

Formularul de înscriere pentru postul de referent II.(fotograf)

Formularul de înscriere pentru postul de inspector de specialitate (relații publice)

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

DISPOZIȚIE DE ANULARE A CONCURSULUI

Pentru postul de Inspector de specialitate debutant

Dispoziție de anulare a concursului – Afișat pe data de 29.09.2023, ora 15.00

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru postul de Inspector de specialitate I.

Rezultatul selectiei dosarelor – Afișat pe data de 16.09.2023, ora 11.50

Rezultatul probei scrise – Afișat pe data de 22.09.2023, ora 12.30

Rezultatul probei de interviu – Afișat pe data de 26.09.2023, ora 12.30

Rezultatul final – Afișat pe data de 27.09.2023, ora 12.30

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea art. IV, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI:

 • Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrare a patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

 • Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

 

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – experientă în domeniul relațiilor publice

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 septembrie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 3 octombrie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 5 octombrie 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 12.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs        27.09.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 28.09.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 15.00

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului :

 • Monitorizează modalitatea de cheltuire a bugetului de PR pentru instituţiei în colaborare cu compartiment financiar
 • Implementează strategia de comunicare agreată cu managementul instituției si măsoară eficiența activitații de PR.
 • Editeaza comunicate de presă, prezentări ale companiei, articole pentru website, newsletter etc.
 • Comanda materiale promoționale pentru diverse evenimente.
 • Elaboreaza instrumente si modalitati de monitorizare a imaginii instituției in comunitate (chestionare, sondaje etc.).
 • realizarea, folosirea și actualizarea permanentă a manualului de identitate vizuală al instituției, și facilitarea respectării acestuia de către ceilalți angajați
 • Supervizează producţia de reclame şi stabileşte canalele de comunicare;
 • Selectează şi coordonează implicarea agenţiilor în procesul de promovare;
 • Monitorizează şi actualizează site-ul instituţiei Şcolii Populare de Arte şi Meserii, precum şi pagina de Facebook și Instagram
 • Coordinează şi supervizează planul de media a Instituţiei;
 • Răspunde de relația cu mass-media
 • Îndeplinește toate activitățiile legate de rolul de purtător de cuvânt, facilitează relația conducerii cu mass – media, oferă informații acesteia ori de căte ori este nevoie.
 • Stabilește contacte în răndul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora
 • Supervizează din partea instituției orice inițiativă de promovare a imaginii instituției, inclusiv în cadrul unor parteneriate, colaborări cu alte instituții, organizații;
 • Elaborează începutul anului Planul Annual de Relații Publice

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

 

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare: III, Secțiunea a 3-a-Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent, art.10-11, Secțiunea a 4-a-Alte obligaţii ale angajatorilor, art.12-15, Cap.IV-Obligaţiile lucrătorilor, art.22-23, Cap.VI, Secțiunea 1-Evenimente și Secțiunea a 2-a- Accidente de muncă, art.26-32;.
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a -Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului, art.19-22;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 • LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

Formularul de înscriere  puteți să descărcați aici: FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea art. IV, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI:

 • 1 post Inspector de specialitate I – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (organizator evenimente, cursuri)

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

 • Inspector de specialitate I – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (organizator evenimente, cursuri)

 

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni studii superioare

   – experientă în domeniul organizării de evenimente/cursuri

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 septembrie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 septembrie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 26 interviu 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 31.08.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 14.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs        15.09.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 15.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 18.09.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.09.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 22.09.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 22.09.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 25.09.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.09.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 26.09.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 26.09.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 27.09.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 28.09.2023, ora 15.00

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului :

 • cercetarea și identificarea continuă a nevoilor culturale şi de formare profesională a diferitelor grupuri ţintă
 • planificarea fiecărui program în colaborare cu șeful de birou responsabil pentru activitate
 • pregătirea, organizarea şi buna desfăşurare a manifestărilor culturale/ workshopurilor /cursurilor de perfecţionare;
 • menținerea legăturii cu compartimentul economic și financiar în vederea pregătirii, organizării și realizării programului/proiectului, respectiv întocmirea raportului despre aceasta;
 • menținerea legăturii, elaborarea planului de communicare cu compartimentul de comunicare și PR în vederea diseminării eficace corecte și rapide a informațiilor despre program/proiect;
 • în cazul manifestărilor mai ample, coordonerea colegilor din cadrul instituţiei în vederea desfăşurării a evenimentelor la un nivel cât mai înalt;
 • asigurarea condiţiilor cât mai bune pentru artişti/formatori
 • asigurarea condiţiilor cât mai bune pentru publicul larg/participanţi cursurilor
 • asigurarea calităţii profesionale a producţiilor/prelegerilor/evenimentelor
 • asigurarea respectării termenilor limită/orelor de începere a spectacolelor/evenimentelor/cursurilor de către toţi părţi
 • participarea periodică la întîlniri de specialitate şi cursuri de perfecţionare în domeniu,
 • manifestarea unui interes continuu pentru menţinerea competenţei la nivelul solicitat de post.
 • colaborarea constantă  cu directorul instituţiei, cu șefii de birouri;
 • îndeplinirea sarcinilor încredinţate de conducătorul instituţiei, în funcţie de strategia de organizare,dar şi de situaţiile speciale care impun schimbări de program şi muncă suplimentară.
 • promovarea imaginii instituţiei în judeţ, în ţară şi străinătate.
 • întocmirea raporturilor de activitate și statistici aferente activității

 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate I – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (organizator evenimente, cursuri)

 

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare: III, Secțiunea a 3-a-Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent, art.10-11, Secțiunea a 4-a-Alte obligaţii ale angajatorilor, art.12-15, Cap.IV-Obligaţiile lucrătorilor, art.22-23, Cap.VI, Secțiunea 1-Evenimente și Secțiunea a 2-a- Accidente de muncă, art.26-32;.
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a -Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului, art.19-22;
 • Ordonanţa Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.

 

Formularul de înscriere  puteți să descărcați aici: FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTURILOR:

 • 1 post de Inspector de specialitate, grad I – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților
 • 1 post de Inspector de specialitate, grad I – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, Centrul de Educație a Adulților Arcuș, Centrul de Agrement Comandău, Centrul de Agrement Zăbala,

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

 • Inspector de specialitate I. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

 

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

     – vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni

 

 • Inspector de specialitate I. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 mai 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 7 iunie  2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 9 iunie 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

  

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 15.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 26.05.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs          29.05.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.05.2023, ora 13.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 30.05.2023, ora 13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.05.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 07.06.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 07.06.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 08.06.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.06.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 09.06.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.06.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.06.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.06.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.06.2023, ora 10.00

 

Tematica, formularul de înscriere,  sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate I. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
 • OG nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin nr. 353/2003 pentru aprobarea Metodologie de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, forma actualizată.

Formularul de înscriere, sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Director
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate I. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 •  Ordin nr. 1955/18.10.1995 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 • ORDIN nr. 65/10.06.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

Formularul de înscriere, sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Director
Gáj Nándor

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru posturile de Șef Birou, grad II

Rezultatul selectiei dosarelor – Afișat pe data de 25.04.2023, ora 11.50

Rezultatul probei scrise – Afișat pe data de 03.05.2023, ora 14.50

Rezultatul probei de interviu – – Afișat pe data de 03.05.2023, ora 14.26

Rezultatul probei practice probei de interviu – Afișat pe data de 08.05.2023., ora 11.00

Rezultatul final – Afișat pe data de 08.05.2023., ora 15.00

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTURILOR:

 • 1 post de conducere, Șef Birou, grad II – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților
 • 1 post de conducere, Șef Birou, grad II – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI:  funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, Centrul de Educație a Adulților Arcuș, Centrul de Agrement Comandău, Centrul de Agrement Zăbala,

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 ATRIBUȚII SPECIFICE

Șef Birou, grad II – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților – DOWNLOAD

Șef Birou, grad II – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement – DOWNLOAD

 

CONDIȚIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

Șef birou II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

– Certificat de absolvire – Formator

     – vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

 

Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 3 mai 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 8 mai 2023, ora 09.00: proba practică (Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement);
 • 10 mai 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt.

Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului

07.04.2023

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 24.04.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

 25.04.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

25.04.2023, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

26.04.2023, ora 12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

27.04.2023, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise

03.05.2023, ora 09.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise

03.05.2023, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

04.05.2023, ora 15.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

05.05.2023, ora 12.00

11. Susţinerea probei practice (Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement)

08.05.2023, ora 09.00

12. Afişarea rezultatului probei practice

08.05.2023, ora 13.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice

09.05.2023, ora 13.00

14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

09.05.2023, ora 15.00

15. Susţinerea interviului

10.05.2023, ora 09.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

10.05.2023, ora 15.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

11.05.2023, ora 15.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

12.05.2023, ora 12.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului

12.05.2023, ora 15.00

 

Proba practică: întocmirea și prezentarea unui studiu de caz privind desfășurarea rezervării la un punct de lucru al Școlii Populare de Arte și Meserii, Sf. Gheorghe.

Tematica, formularul de înscriere,  sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef birou II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitatee

 

Director
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitatee

 

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, Centrul de Educație a Adulților Arcuș

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • Studii: medii/generale
 • vechimea minimă în muncă: 1 an
 • Disponibilitatea pentru program flexibil și program în weekend, în caz de nevoie;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 7 martie 2023, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 martie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 martie 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 22.02.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 07.03.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs          08.03.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 08.03.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 08.03.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.03.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 16.03.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.03.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 17.03.2023, ora 11.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.03.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 20.03.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 21.03.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 21.03.2023, ora 11.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.03.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 22.03.2023, ora 12.00

 

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru postul de îngrijitor

Rezultatul selectiei dosarelor – Afișat pe data de 08.03.2023.

Rezultatul probei scrise – Afișat pe data de 16.03.2023, ora 11.40

Rezultatul probei de interviu – Afișat pe data de 20.03.2023., ora 12.50

Rezultatul final – Afișat pe data de 21.03.2023., ora 13.08

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate Gr. I. în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Ordin nr. 1456/25.08.2020 („actualizat”‘) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea odihna si recreerea copiilor si tinerilor
 • ORDIN nr. 65/10.06.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • Nr. 121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • HG nr 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Administrator la Centrul de Agrement Comandău

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 14.07.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 18.07.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 06.07.2022.

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560ű

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator la Centrul de Agrement Comandău, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe
 • Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Muncitor calificat la Centrul de Agrement Comandău

 • studii medii / generale;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 08.07.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 11.07.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 29.06.2022.

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560ű

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Regulament interior al Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe – Művészeti Népiskola.

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Șofer I. (M;G)

 • studii: absolvent școala generală/școala profesională/Iiceu (cu diplomă de absolvire);
 • permis de conducere categoriile B,C, CE, D1, D, DE;
 • atestare profesională pentru transport persoane eliberată de Ministerul Transporturilor
 • vechime în muncă și de conducător auto – minimum 3 ani;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
 • fișă medicală – apt conducător transport persoane – tip siguranța rutieră;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 28.03.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 30.03.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 1. data limită de depunere a dosarelor de concurs: 18.03.2022 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 2. persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șofer I al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Regulament interior al Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe – Művészeti Népiskola.
 • Ordonanță de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următoarele posturilor vacante contractual:

1 post – Administrator la Centrul de Educație a Adulților Arcuș
nivelul studiilor:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă: minim. 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 23.03.2022 – ora 9,00 – proba scrisă, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • 25.03.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

2 posturi – Îngrijitor la Centrul de Educație a Adulților Arcuș

nivelul studiilor:

 • studii medii/generale
 • vechime in munca: 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 23.03.2022 – ora 12,00 – proba practica, la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, str. Szentkereszty Bela, nr. 163
 • 25.03.2022 – ora 12,00 – interviu, la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, str. Szentkereszty Bela, nr. 163
 1. data limită de depunere a dosarelor de concurs: 14.03.2022 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 2. persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator (M), la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe
 • Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Inspector de specialitate gr.I (administrarea Centrelor de Agrement)
nivelul studiilor:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă
 • specializarea antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor
 • vechime în specialitate: 6 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 17.11.2021 – ora 9,00 – proba scrisă, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • 19.11.2021 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • data limită de depunere a dosarelor de concurs: 09.11.2020 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
  persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director, Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr. I al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
 2. Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
 3.  Hotărârea nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice
 4. HG. Nr. 121/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism

Director, Gáj Nándor

Open chat
Buna ziua!
Cu ce te putem ajuta?
Call Now Button

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara