Scroll to top

Carieră

ANUNŢ

Conform OUG nr. 34/2023 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTURILOR:

 • 1 post de Inspector de specialitate, grad I – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților
 • 1 post de Inspector de specialitate, grad I – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, Centrul de Educație a Adulților Arcuș, Centrul de Agrement Comandău, Centrul de Agrement Zăbala,

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

 • Inspector de specialitate I. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

 

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

     – vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni

 

 • Inspector de specialitate I. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani și 6 luni

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 mai 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 7 iunie  2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 9 iunie 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

  

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 15.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 26.05.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs          29.05.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.05.2023, ora 13.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 30.05.2023, ora 13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.05.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 07.06.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 07.06.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 08.06.2023, ora 13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.06.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 09.06.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.06.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.06.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.06.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.06.2023, ora 10.00

 

Tematica, formularul de înscriere,  sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate I. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy
 • OG nr 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
 • Ordin nr. 353/2003 pentru aprobarea Metodologie de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, forma actualizată.

Formularul de înscriere, sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Director
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate I. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 •  Ordin nr. 1955/18.10.1995 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 • ORDIN nr. 65/10.06.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

Formularul de înscriere, sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Director
Gáj Nándor

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru posturile de Șef Birou, grad II

Rezultatul selectiei dosarelor – Afișat pe data de 25.04.2023, ora 11.50

Rezultatul probei scrise – Afișat pe data de 03.05.2023, ora 14.50

Rezultatul probei de interviu – – Afișat pe data de 03.05.2023, ora 14.26

Rezultatul probei practice probei de interviu – Afișat pe data de 08.05.2023., ora 11.00

Rezultatul final – Afișat pe data de 08.05.2023., ora 15.00

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTURILOR:

 • 1 post de conducere, Șef Birou, grad II – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților
 • 1 post de conducere, Șef Birou, grad II – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

 

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI:  funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, Centrul de Educație a Adulților Arcuș, Centrul de Agrement Comandău, Centrul de Agrement Zăbala,

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 ATRIBUȚII SPECIFICE

Șef Birou, grad II – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților – DOWNLOAD

Șef Birou, grad II – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement – DOWNLOAD

 

CONDIȚIILE SPECIFICE necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 

Șef birou II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

– Certificat de absolvire – Formator

     – vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

 

Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

–  Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență

   – vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 3 mai 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 8 mai 2023, ora 09.00: proba practică (Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement);
 • 10 mai 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt.

Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului

07.04.2023

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 24.04.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

 25.04.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

25.04.2023, ora 12.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

26.04.2023, ora 12.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

27.04.2023, ora 12.00

7. Susţinerea probei scrise

03.05.2023, ora 09.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise

03.05.2023, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

04.05.2023, ora 15.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

05.05.2023, ora 12.00

11. Susţinerea probei practice (Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement)

08.05.2023, ora 09.00

12. Afişarea rezultatului probei practice

08.05.2023, ora 13.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice

09.05.2023, ora 13.00

14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

09.05.2023, ora 15.00

15. Susţinerea interviului

10.05.2023, ora 09.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

10.05.2023, ora 15.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

11.05.2023, ora 15.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

12.05.2023, ora 12.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului

12.05.2023, ora 15.00

 

Proba practică: întocmirea și prezentarea unui studiu de caz privind desfășurarea rezervării la un punct de lucru al Școlii Populare de Arte și Meserii, Sf. Gheorghe.

Tematica, formularul de înscriere,  sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.

 

Semnătură şi Ştampilă

Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef birou II. – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitatee

 

Director
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef birou II. – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitatee

 

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, Centrul de Educație a Adulților Arcuș

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • Studii: medii/generale
 • vechimea minimă în muncă: 1 an
 • Disponibilitatea pentru program flexibil și program în weekend, în caz de nevoie;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 7 martie 2023, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 martie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
 • 20 martie 2023, ora 09.00: proba interviu.

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

 

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 22.02.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna

Termen-limită: 07.03.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs          08.03.2023, ora 10.00

 

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 08.03.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 08.03.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.03.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 16.03.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.03.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 17.03.2023, ora 11.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.03.2023, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 20.03.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 21.03.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 21.03.2023, ora 11.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.03.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 22.03.2023, ora 12.00

 

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

REZULTATE - DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Pentru postul de îngrijitor

Rezultatul selectiei dosarelor – Afișat pe data de 08.03.2023.

Rezultatul probei scrise – Afișat pe data de 16.03.2023, ora 11.40

Rezultatul probei de interviu – Afișat pe data de 20.03.2023., ora 12.50

Rezultatul final – Afișat pe data de 21.03.2023., ora 13.08

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate Gr. I. în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Ordin nr. 1456/25.08.2020 („actualizat”‘) pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea odihna si recreerea copiilor si tinerilor
 • ORDIN nr. 65/10.06.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • Nr. 121/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • HG nr 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Administrator la Centrul de Agrement Comandău

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 14.07.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 18.07.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 06.07.2022.

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560ű

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator la Centrul de Agrement Comandău, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe
 • Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Muncitor calificat la Centrul de Agrement Comandău

 • studii medii / generale;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 08.07.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 11.07.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul şcolii până la data de 29.06.2022.

Infomaţii suplimentare şi înscierea la concurs la sediul instituţiei: Sfântu Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9 – Nr. telefon: 0267 351560ű

Persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Muncitor calificat al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Regulament interior al Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe – Művészeti Népiskola.

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Șofer I. (M;G)

 • studii: absolvent școala generală/școala profesională/Iiceu (cu diplomă de absolvire);
 • permis de conducere categoriile B,C, CE, D1, D, DE;
 • atestare profesională pentru transport persoane eliberată de Ministerul Transporturilor
 • vechime în muncă și de conducător auto – minimum 3 ani;
 • aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
 • fișă medicală – apt conducător transport persoane – tip siguranța rutieră;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 28.03.2022 – ora 9,00 – proba scrisă,
 • 30.03.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 1. data limită de depunere a dosarelor de concurs: 18.03.2022 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 2. persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Șofer I al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
 • Regulament interior al Școlii Populare de Arte și Meserii Sf. Gheorghe – Művészeti Népiskola.
 • Ordonanță de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următoarele posturilor vacante contractual:

1 post – Administrator la Centrul de Educație a Adulților Arcuș
nivelul studiilor:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 • vechime în muncă: minim. 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 23.03.2022 – ora 9,00 – proba scrisă, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • 25.03.2022 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9

2 posturi – Îngrijitor la Centrul de Educație a Adulților Arcuș

nivelul studiilor:

 • studii medii/generale
 • vechime in munca: 3 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 23.03.2022 – ora 12,00 – proba practica, la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, str. Szentkereszty Bela, nr. 163
 • 25.03.2022 – ora 12,00 – interviu, la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, str. Szentkereszty Bela, nr. 163
 1. data limită de depunere a dosarelor de concurs: 14.03.2022 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 2. persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director,
Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Administrator (M), la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, în cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe

 • LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • LEGEA  nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
 • LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
 • LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe
 • Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe

Director
Gáj Nándor

ANUNŢ CONCURS

Locuri de Muncă

Având în vedere Hotărâre nr. 286/2011 (actualizată) pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorghe anunţă scoaterea la concurs a următorului post vacant contractual:

1 post – Inspector de specialitate gr.I (administrarea Centrelor de Agrement)
nivelul studiilor:

 • studii universitare cu diplomă de licenţă
 • specializarea antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor
 • vechime în specialitate: 6 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • 17.11.2021 – ora 9,00 – proba scrisă, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • 19.11.2021 – ora 9,00 – interviu, la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf.Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
 • data limită de depunere a dosarelor de concurs: 09.11.2020 – ora 15,00 – la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Mun. Sf. Gheorghe, Str. P-ţa Libertăţii, Nr.9
  persoana de contact: Fülöp Eszter, tel/fax: 0267-351 560

Director, Gáj Nándor

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Inspector de specialitate gr. I al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe –Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
 2. Regulamentul interior al Şcolii Populare de Arte şi Meserii, Sf. Gheorghe;
 3.  Hotărârea nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice
 4. HG. Nr. 121/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism

Director, Gáj Nándor

Open chat
Buna ziua!
Cu ce te putem ajuta?
Call Now Button

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Vetro Bodoni Barnabas

Vetro Bodoni Barnabas

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Györfi Mária

Györfi Mária

Profesor

Arte plastice

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Pal Tunde

Pal Tunde

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara

Nagy Adel

Nagy Adel

Profesor

Arta populara

Nagy Zsuzsanna

Nagy Zsuzsanna

Profesor

Arta populara