Concurs pentru ocuparea posturi vacante de Expert gr. I. (4 posturi) al Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

Locatia de desfasurarea  concursului: sediul Scolii Populară de Arte şi Meserii Sf. Gheorgehe – Művészeti Népiskola Sepsiszentgyörgy

Conditii specifice de participare

 

1 post – Expert I. – specialitate violă și vioară populară

1 post – Expert I. – specialitate contrabas și chitară bass

1 post – Expert I. – specialitate vioară clasica

Cerințe:

   – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţele  domeniul muzicii

– vechime în specialitate: 3 ani

 

1 post – Expert I. – specialitate artă decorativă

Cerințe:

– studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă, cunoștințe în domeniul artei plastice și decorative

– vechime în specialitate: 3 ani

Pentru a participa la concursul organizat în vederea ocupării postului de mai sus candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile specifice de participare şi cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011.

 

Dosarul de inscriere

Dosarul de înscriere va cuprind documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, şi/sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

 

Proba scrisă va avea loc în data de 24.09.2018 începând cu ora 09.00  iar interviu în data de 25.09.2018  începând cu ora 9.00 , la sediul Şcolii Populare de Arte şi Meserii (P-ţa Libertăţii Nr. 9, Sf. Gheorghe).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secreatriatul Şcolii Populare de Arte şi Meserii până în data de 14.09.2018, ora 15.00.

Data afişării : 03.09.2018.

 

Manager

Gáj Nándor