REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA LOCALĂ “CONCURS MIXOLOGIE”

 

Perioada de desfășurare: 27. aprilie

 

CADRUL LEGAL.

 

 

 

ORGANIZAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Organizatorul campaniei promoționale „CONCURS MIXOLOGIE” este Şcoala Populară de Arte şi Meserii, cu sediul în Sf.Gheorghe, , fiind înregistrată la AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 29962, denumită în continuare „Organizatorul”,

 

 

Campania promoțională „CONCURS MIXOLOGIE” este o competiție de mixologie dedicată cetăţenilor români, ce sunt domiciliaţi pe teritoriul României şi au vârsta minimă împlinită de 18 ani.

 

Campania promoțională se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament Oficial, care este obligatoriu pentru toți participanții.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestora la adresa web www.drinkbox.ro.

 

Anexele sau actele adiționale la prezentul Regulament, încheiate după data începerii campaniei promoționale, vor face parte integrantă din acesta.

 

DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

.

Campania promoțională se va desfășura în mediul online, în perioada, după cum urmează:

  • 04.2017 –  anunţarea campaniei şi regulamentului oficial.

–      6 – 24 .04.2017 –   înscrierea concurenţilor.

–      25.04.2017 –   examinarea tuturor reţetelor.

–   25.04.2017  – alegerea finaliştilor

–   27.04.2017 – desfăşurarea concursului.

–   27.04.2017 – anunţarea câştigătorilor.

–   27.04.2017 – revendicarea premiilor.

 

 

DREPTUL DE PARTICIPARE.

 

Campania promoțională este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul sau reședința în România, cu vârsta mai mare de 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei promoționale, care se înscriu în perioada Campaniei promoționale la loteria publicitară și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare “Participanți”).

 

Nu sunt eligibili pentru a participa la prezenta Campanie promoțională salariații și nici rudele acestora de gradul 1, 2 sau 3, care lucrează în cadrul societății organizatoare.

 

Participarea la această Campanie promoțională implică acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

Participanții care se vor înscrie la Campania promoțională, în condițiile stabilite de prezentul Regulamentul Oficial, și care vor fi declarați câștigători în urma implementării procedurii de examinare, vor putea câștiga unul dintre următoarele premii:

Premiul I – câştigătorul va deveni imaginea de promovare a evenimentului în viitor + vouchere de cumpărături

Premiul II – un pachet de băuturi + un curs de formare profesională

Premiul  III – un curs de formare profesională

 

MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE:

 

Fiecare concurent participant trebuie să creeze o băutură creaţie proprie ce trebuie să reprezinte oraşul Sfântu-Gheorghe

 

Odată stabilită reţeta, băutura trebuie reprodusă şi fotografiată cu un aparat foto ori telefon şi trimisă prin mesaj la  mixer.summer@gmail.com,  alături de reţeta completă şi de o scurtă descriere a băuturii, după modelul:

 

Nume băutură

 

Pahar:

Decor

Metodă de preparare

Ingrediente

Scurtă descriere

Numele concurentului

Oraşul

Adresa

Telefon

E-mail

 

 

Băutura nu poate avea mai mult de 5 ingrediente şi trebuie să fie uşor de reprodus în orice mediu, fie el profesional sau casnic.

Folosirea ingredientelor de tip “home-made” este permisă iar ingredientele folosite în realizarea cocktail-ului trebuie să fie uşor de procurat de către orice persoană, cu sau fără experienţă.

Decorul nu este considerat ingredient dar trebuie să fie 100% comestibil.

Folosirea de animale vii, foc deschis sau alte elemente pirotehnice nu este permisă şi atrage după sine descalificarea participantului.

Băuturile ce vor avea nume cu caracter ofensiv, religios, sexual sau politic vor atrage după sine descalificarea concurentului.

Reţetele băuturilor ce vor încuraja consumul excesiv de alcool şi/sau folosirea substanţelor interzise comform legislaţiei în vigoare, vor atrage după sine descalificare concurentului.

 

Desfăşutrarea concursului:

Prima etapă:  participanţii vor pregăti trei băuturi clasice, dintre care prima va fi un long drink, la care vor folosi un sortiment de Tatratea, al doilea va fi un Cosmopolitan, iar al treilea un Shot B52

Etapa doua: fiecare concurent participant va crea o băutură proprie care trebuie să conţină ca ingredient de bază sortimentul JODHPUR GIN. Acest cocktail va purta numele Saint George Summer Coktail.

Băuturile care vor fi asigurate de către organizatori:

TATRATEA, AMERIE APERITIF, RELICARIO RUM, TRES SOMBREROS GOLD, BECHEROVKA ORIGINAL, RELICARIO RUM, TOVARITCH VODKA, SANCT GEORGIUS pălincă de pere, FRIZA vin spumant

Băuturi nealcoolice; bere de ghimbir, suc de mere, suc de portocale, tonic

Fructe: portocale, lămâie, grapefruit, lime

 

JURIZAREA

 

Toate reţetele vor fi atent analizate de către un panou de juraţi atent selecţionat iar departajarea concurenţilor se va face în funcţie de:

 

* Numele ales pentru băutură

 

* Aspectul general al băuturii

 

* Parfumul

 

* Gustul

 

* Sinergia ingredientelor

 

* Prezenţa bazei alcoolice

 

* Decorul folosit

 

* Simplitatea reţetei

 

În baza acestor criterii se vor stabili un număr de X câştigători:

 

Locul 1

 

Locul 2

 

Locul 3

 

Decizia juriului este finală şi irevocabilă iar odată stabilită ordinea câştigătorilor, aceştia vor fi anunţaţi de către juriu şi/sau MC-ul evenimentului.

 

 

 

 

RECOMANDARI PENTRU CONSUM RESPONSABIL.

 

Organizatorul Campaniei promoționale, Şcolala Populară de Arte şi Meserii recomandă și susține consumul responsabil de băuturi alcoolice. Cantitatea maximă recomandată pentru o persoană este de 2 sticle pe săptămână sau trei băuturi alcoolice cu 40% ABV (alcohol by volume) pe seară.

 

RĂSPUNDERE.

Prin participarea la prezenta Campanie promoțională, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum și toate deciziile luate de Organizator și colaboratorii acestuia în toate problemele legate de implementarea Campaniei promoționale.

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru validitatea datelor personale furnizate de către participanți, inclusiv pentru situațiile în care participanții declară că au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei.

Organizatorul Campaniei promoționale nu își asumă răspunderea pentru înscrierile care nu se supun condițiilor prezentului Regulament Oficial și nici nu va acorda premiile în baza unor înscrieri neconforme. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii promoționale nu își asumă răspunderea pentru nicio cauză liberă de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la această Campanie.

Informații și reclamații cu privire la prezenta Campanie promoțională se pot face pe adresa de e-mail  mixer.summer@gmail.com sau la numărul de telefon 0799.995.990, de luni până vineri, în intervalul orar [10:00] – [17:00].

 

PROTECȚIA DATELOR PERSONALE.

Prin participarea la Campania Promoțională „CONCURS MIXOLOGIE” și prin furnizarea în mod direct, liber și informat a datelor personale, participanții își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale în scopuri de marketing, la includerea acestora în baza de date activă a operatorului …………………………. operator înregistrat la ANSPDCP cu prelucrarea și transferul datelor sub nr. 29962 pentru scopuri de reclamă, marketing, publicitate și statistică și confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului campaniei.

În urma participării persoanelor în cadrul competiției “CONCURS MIXOLOGIE”, organizatorii și partenerii competiției vor avea dreptul să folosească toate rețetele cocktail-urilor prezente în competiție în viitoare campanii online și offline.

Următoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promoționale pentru toți participanții: nume, prenume, oraș natal, oraș de reședință, data nașterii, mail, număr de telefon, poză. Scopurile utilizării bazei de date sunt pentru organizarea competiției. Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților săi, partenerilor săi contractuali, companiilor din același grup sau autorităților publice, potrivit legislației.

 

Participanților la Campania promoțională le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special următoarele drepturi:

 

Dreptul de acces la date;

Dreptul de intervenție asupra datelor;

Dreptul de opoziție în mod gratuit și facil, fără nicio justificare;

Dreptul la informare;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea Participanților, adresată în scris, sub semnătura și data, pe adresa Operatorului: …………………………………………………… Operatorul, în cadrul termenului prevăzut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la primirea solicitării, se obligă să transmită solicitantului un răspuns, prin care să:

 

Confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

Rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;

înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrării.

 

TAXE ȘI IMPOZITE.

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului

 

ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Prezenta Campanie promoțională va înceta prin ajungere la termen. De asemenea, aceasta poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

 

Forța majoră este evenimentul extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, apărut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

 

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 și urm. Cod Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților Campaniei, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.